CHO THUÊ NHÀ BẠT

1

Nhà bạt không gian khẩu độ 24m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 5,5m(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

2

Nhà bạt không gian khẩu độ 20m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 4,5m(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

3

Nhà bạt không gian khẩu độ 18m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 4m

(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

4

Nhà bạt không gian khẩu độ 16m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốcchân cao 4m + đỉnh 3.7m (có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

5

Nhà bạt không gian khẩu độ 15m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 3,5m (có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

6

Nhà bạt không gian khẩu độ 12m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 3m

(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

7

Nhà bạt không gian khẩu độ 10m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốcchân cao 4m + đỉnh 2,5m (có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

8

Nhà bạt không gian khẩu độ 8m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 2m

(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

9

Nhà bạt không gian khẩu độ 6m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 1.7m

(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

10

Nhà bạt không gian khẩu độ 3m x nhịp 4m, bạt cách nhiệt của Hàn Quốc, chân cao 4m + đỉnh 1m

(có thể nâng chân nhà bạt đến 10m)

m2

II/ NHÀ LỀU ỐNG TRÒN  

1

Nhà lều sắt O49: khẩu độ 6m x nhịp3m + đỉnh 1,5m chân cao 3m – 4m

m2

2

Nhà lều sắt O49: khẩu độ 4m x nhịp4m + đỉnh 1,2m chân cao 3m – 4m

m2

3

Nhà lều sắt O49: khẩu độ 4m x nhịp3m + đỉnh 1,1 m chân cao 3m – 4m

m2

4

Nhà lều sắt O49: khẩu độ 3m x nhịp3m + đỉnh 1m chân cao 3m – 4m

m2